สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : พลังขับเคลื่อนเบื้องหลังประชาชาติ

Title

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : พลังขับเคลื่อนเบื้องหลังประชาชาติ

Subject

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, 2098-2148
คติชาวบ้าน

Description

424 หน้า ภาพประกอบสี

Creator

อรอุษา สุวรรณประเทศ

Source

9789743007019

Publisher

มูลนิธิกิ่งแก้ว อัตถากรจัดพิมพ์ โดยได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

Date

2552-07-29

Rights

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Relation

GR312 อ386ส 2552

Format

pdf

Language

th

Type

เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์