สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

Title

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์

Subject

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ไทย--ประวัติศาสตร์--สมัยอยุธยา

Description

48 หน้า ภาพประกอบสี

Creator

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Source

โครงการรวบรวมหลักฐานประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Publisher

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Date

2540

Rights

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Format

DS577 น267ส 2540

Language

th

Type

text

Coverage

2559-03-22