ห้องสมุดดิจิทัลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Title

ห้องสมุดดิจิทัลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Digital Library of King Naresuan, The Great

Subject

Digital Collection of Information Resources related about King King Naresuan, The Great and Local Information

Description

ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เกี่ยงข้องกับพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเมืองพิษณุโลก
Digital resources related about King Naresuan, The Great and Phitsanuloke Province

Creator

Naresuan University Library

Source

http://www.lib.nu.ac.th/web/2012

Publisher

Naresuan University

Date

2014-11-13

Contributor

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

Rights

Naresuan University

Relation

Naresuan University Library Catalog

Format

html, pdf, image

Language

Thai , English

Type

Book, Article, Image,

Coverage

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Collection Items

400 ปี สวรรคตกาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : ๑๕ ปี สถาปนา <br /><br />
มหาวิทยาลัยนเรศวร
หนังสือประกาศราชสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาร เนื่องในวันครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร 29 กรกฎาคม 2548

400 ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2148-2548) :  ผลึกภูมิปัญญาไทย =Thai Wisdom Gallery
รวมบทความที่นักวิชาการเขียนถึงวีรกรรมความกล้าของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ไก่ชนนเรศวร : สัตว์เอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชน ประวัติความเป็นมาและวิธีการเลี้ยง

นามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา พ.ศ. 2550
View all 12 items