นามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Title

นามานุกรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Subject

นเรศวรมหาราช, สมเด็จพระ, พ.ศ.2098-2148 -- นามานุกรม.
ประวัติศาสตร์ -- พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.

Description

จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา พ.ศ. 2550

Creator

มูลนิธิมหาวิทยาลัยนเรศวร

Source

DS577.22.N2 น471 2550

Publisher

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Date

2550

Rights

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Format

pdf

Language

th

Type

text

Identifier

Coverage

มหาวิทยาลัยนเรศวร